Voorgeschiedenis:

In 2012 hebben Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee het negentiende-eeuwse rijksmonument, het Doktershûs in Stiens aangekocht. Bij het huis hoort een bijzondere tuin met stinzenflora, ontworpen door Gerrit Vlaskamp in 1868. Daarna werden het oude Pakhûs en recent het rijksmonument het Notarishuis aangekocht. Deze panden staan alle in de ‘kerkebuurt’ in Stiens. Het Pakhûs werd herbestemd tot concertzaaltje met ‘garagefoyer’ voor moderne en hedendaagse klassieke muziek van hoge kwaliteit. Andere initiatieven werden ontplooid rond stinzenflora en historische terreinen. Om de continuïteit van deze activiteiten te waarborgen, namen zij het initiatief tot oprichting van een stichting. Op 26 augustus 2021 is de Stichting Stinze-Stiens opgericht.

Doelstelling:
Het stimuleren van muziekleven van hoge kwaliteit, in het bijzonder op het gebied van hedendaagse klassieke muziek en moderne klassieke muziek.
Het organiseren van concerten, in het bijzonder op het gebied van hedendaagse klassieke muziek en moderne klassieke muziek. De concerten worden bij voorkeur in Friesland georganiseerd.
Het opzetten en in stand houden van een gerenommeerd centrum voor hedendaagse klassieke muziek en moderne klassieke muziek.

Het bevorderen van de kwaliteit en leefbaarheid van de bebouwde omgeving in de kerkebuurt in Stiens, in het bijzonder door aankoop en beheer van panden en tuinen in de kerkebuurt in Stiens.

Het ondersteunen van behoud en ontwikkeling van historisch belangrijke landgoederen, parken en tuinen in Friesland bij voorkeur wanneer er sprake is van historisch belangrijke stinzenflora.

Het samenwerken met andere organisaties en instellingen die geheel of voor een deel een vergelijkbare doelstelling hebben als de stichting en/of werkzaam zijn op (een deel van ) het werkgebied van de stichting.
Het verrichten van al wat verband houdt met de hiervoor omschreven doelstellingen, of wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting beoogt het algemeen nut.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

ANBI
De Stichting Stinze-Stiens is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contactgegevens
KvK     83772014
RSIN   862984580
Smelbrêge 6
9051BH Stiens
info@stinze-stiens.nl 

website:
www.stinze-stiens.nl
https://pakhussolo.nl

Organisatie
J.A. Schrijver, directeur
B. Loonstra, programma-directeur Podium Pakhûs SOLO
M. Neijenhuis-Frietema, operationeel manager

Bestuur
A.F. van Keulen, penningmeester, voorzitter ad interim
M. Vos, secretaris
W.H. van Riemsdijk, lid en oprichter
G.M. van Riemsdijk-Zandee, lid en oprichter

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal vier en maximaal zeven natuurlijke personen.
De bestuurders worden benoemd door de oprichters, danwel indien geen van de oprichters meer in leven is, worden bestuurders benoemd door het bestuur.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd dat:
– tenminste een bestuurder een aantoonbaar netwerk en aantoonbare kennis heeft op het gebied van hedendaagse klassieke muziek en moderne klassieke muziek; en
-tenminste een bestuurder een aantoonbare achtergrond heeft op het gebied van vastgoed; en
-tenminste een bestuurder aantoonbare kennis heeft op het gebied van historisch groen en stinzenflora.

Indien een oprichter bestuurder is, wordt deze benoemd voor onbepaalde tijd. De overige bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. Een aftredend bestuurder kan onmiddellijk tot bestuurder worden herbenoemd.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Jaarverslag
Jaarlijks wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag, bestaande uit een balans en winst en verliesrekening opgesteld. Er wordt een toelichting op het financiële jaarverslag geschreven en tevens wordt er een algemeen jaarverslag opgesteld waaruit de activiteiten van de Stichting over het betreffende jaar staan vermeld.

Inkomsten
De stichting verkrijgt haar inkomsten uit donaties, schenkingen en erfenissen. Deze inkomsten worden besteed in het kader van bovengenoemde werkzaamheden. Deze bestedingen kunnen vervolgens leiden tot aanvullende inkomsten (bijvoorbeeld uit verhuur), welke ook weer worden ingezet ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting.

Beheer vermogen
De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden wordt mede begrepen:
– vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikkingen of schenking zijn verkregen, en die op grond van aan de uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen in stand gehouden moeten worden;
– vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;
– activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden vermogensbestanddelen, voor zover de stichting die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Beleidsplan
25 oktober 2021

Podiumkunsten: hedendaagse klassieke muziek en modern klassieke muziek
De Stichting organiseert een reeks concerten op het gebied van hedendaags klassieke muziek en modern klassiek. De organisatie is sinds kort in handen van de programmadirecteur Beate Loonstra en de musici zijn allen goede professionals.  Er zal worden samengewerkt met instellingen met vergelijkbare doelstelling zoals “De Link” in Tilburg en het Novembermusic festival ’s-Hertogenbosch. Deze concerten worden gebracht onder het label ‘Podium Pakhûs SOLO’. Podium Pakhûs SOLO organiseert in het Pakhûs soloconcerten op Smelbrêge 9 Stiens. Concerten met piano of concerten met meerdere musici worden onder de noemer ‘Pakhûs pakt uit’ in de Sint Vituskerk in Feinsum/Finkum of Stiens uitgevoerd. Er wordt ook gedacht aan de organisatie van een zomerfestival. Mogelijkheid voor samenwerking met plaatselijke muziekverenigingen wordt onderzocht.

Stimuleren van muziekleven van hoge kwaliteit vindt onder andere plaats middels ondersteuning van initiatieven van musici op dit gebied. De Stichting steunt in dat kader de “Dutch Golden Classic Foundation” (DGCF) die zich richt op de productie, verspreiding en presentatie van solo- en kamermuziekwerken voor slaginstrumenten door componisten over de hele wereld. Meer gedetailleerde informatie over deze ANBI stichting is te vinden op: https://www.dutchgoldencollection.nl

Kwaliteit en leefbaarheid historische ‘kerkbuurt’ in Stiens
De Stichting ondersteunt de Protestantse gemeente Stiens bij het aanpassen van de Vituskerk voor het organiseren van concerten en andere activiteiten. Op het kerkhof van deze kerk is een rijke stinzenflora aanwezig. Hopelijk kunnen de werkzaamheden begin 2021 een aanvang krijgen zodat deze kerk in het seizoen 2022/23 niet alleen gebruikt kan worden voor het organiseren van concerten door Podium Pakhûs SOLO, maar ook door andere die hier gebruik van willen maken.

De Stichting ondersteunt en ontwikkelt activiteiten ter profilering van de historische kerkebuurt van Stiens middels o.a.: een informatieve website, activiteiten rond Open Monumentendag, Openstelling Gerrit Vlaskamptún met stinzenflora, concerten in Pakhûs SOLO en St. Vituskerk Stiens.

Om de leefbaarheid van de kerkebuurt te vergroten kan de stichting panden in deze buurt in eigendom verwerven.

De Stichting verwacht in 2021 een winkelpand, Langebuorren 3,  en een woonhuis met twee appartementen, Pieter Jelles singel 4 en 4a, gelegen in de kerkebuurt van Stiens te verkrijgen middels schenking. Deze panden zijn verhuurd. Opbrengst uit de verhuur zal ten goede komen aan de doelstellingen van de Stichting.

In 2022 verwacht de Stichting het dan pas gerenoveerde pand Smelbrêge 14 en 15, het z.g. Notarishûs te kunnen verwerven middels schenking. Dit pand is een rijksmonument en zal worden verhuurd.

De Stichting zorgt er voor dat het vastgoedbezit in prima staat blijft door middel van tijdig onderhoud.

Behoud en ontwikkeling van historisch belangrijke landgoederen, parken en tuinen in Friesland bij voorkeur wanneer er sprake is van historisch belangrijke stinzenflora

Bij het ondersteunen van waardevolle historische landgoederen, parken en tuinen ligt prioriteit bij locaties waar ook historische bebouwing aanwezig is. Het gaat bij het behoud en de bijdrage daarvan door de Stichting over het ensemble van het ‘groen’ en het ‘rood’.

De Stichting streeft naar een structurele ondersteuning van de Stichting Martenastate die verantwoordelijk is voor het beheer van het landgoed Martenastate dat een van de rijkste vindplaatsen is van historische stinzenflora in Nederland. Het streven is de ontwikkeling en integratie van het deelgebied Martena Zathe te ondersteunen.

De Stichting heeft ook een band met Harsta State dat geschonken is door het echtpaar Van Riemsdijk aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Dit landgoedje in Hegebeintum kent een lange historie en heeft een Engelse landschapstuin met bijzondere historische soorten: Blauwe anemoon en Haarlems klokkenspel. De state heeft historisch een nauwe band met de terpkerk die in bezit is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
De Stichting heeft het voornemen om de verdere ontwikkeling van Harsta State te ondersteunen waar mogelijk en zinvol.

Financiële verantwoording
Financiële verantwoording 2021 (PDF)